Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2004

2003 rok w Stowarzyszeniu „Edukator”

Grudzień 2003
 • Uroczyste spotkanie opłatkowe
 • Pomoc materialna dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Listopad 2003
 • Jednodniowa konferencja dyrektorów szkół „Edukatora”; analiza stanu realizacji zadań projektu w poszczególnych środowiskach. - zapoznanie z treścią ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2004 r
Wrzesień 2003
 • Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w czternastu szkołach podstawowych (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz w dwu przedszkolach niepublicznych w Łomży, prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • Wznowienie realizacji projektu „Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego przez ambasadę USA w Warszawie w 14 środowiskach wiejskich.
 • Dzień Edukacji Narodowej; III uroczysta konferencja wszystkich pracowników szkół i przedszkoli „Edukatora” oraz przedstawicieli rad rodziców. Gośćmi konferencji byli: Pan Marek Strzaliński – Wojewoda Podlaski, Pan Jerzy Brzeziński – Prezydent Łomży.
 • Dwudniowe seminarium szkoleniowe dla liderów społecznych wsi, nauczycieli i dyrektorów szkół, w których realizowany jest projekt „Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego” - wykłady specjalistów; - opracowanie materiałów do pracy samodzielnej
Lipiec 2003
 • Uroczysta sesja popularno – naukowa pt. „ Aktywność społeczności lokalnych drogą do społeczeństwa obywatelskiego” 2 lipca 2003 to dzień wyjątkowy, wręcz historyczny w życiu Stowarzyszenia "Edukator". W łomżyńskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja popularno – naukowa pt. „ Aktywność społeczności lokalnych drogą do społeczeństwa obywatelskiego” – zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Łomży, z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Departamentu Organizacji Pożytku Publicznego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz członków kapituły konkursu PRO PUBLICO BONO.W czasie spotkania prof. Zoll wręczył Stowarzyszeniu "Edukator" pamiątkowy dyplom IV edycji konkursu "Pro Publico Bono". I nagroda (40.000 zł.) w większości zostanie przeznaczona na fundusz założycielski Fundacji SOS "Edukator". której głównym celem będzie gromadzenie pieniędzy na wspieranie naszych małych szkół.
 
Czerwiec 2003
 • Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Łomży w sprawie przejęcia przez Stowarzyszenie dwóch przedszkoli miejskich i dalsze ich prowadzenie jak placówek niepublicznych Po długich pertraktacjach władze miasta Łomży zdecydowały, że właśnie "Edukatorowi" przekażą prowadzenie obu przedszkoli. W czerwcu 2003 podpisano porozumienie z Prezydentem Miasta Łomży w sprawie przejęcia i prowadzenia publicznych przedszkoli Nr 6 i Nr 12 w Łomży. W ten sposób uratowano ponad 30 miejsc pracy. Przedszkolaki od września będą uczęszczać do "Wesołego Słoneczka" i "Małego Artysty" Stowarzyszenie - przyjmując obowiązki organu prowadzącego przedszkola - chce: 1. przeciwdziałać bezrobociu wśród nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w Łomży. 2. stworzyć warunki umożliwiające uczęszczanie do przedszkoli dzieciom z rodzin osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. 3. pomagać zespołom pracowniczym w procesie przejmowania i samodzielnego prowadzenia własnych zakładów pracy. 4. przeciwdziałać dekapitalizacji budynków oświatowych przekazanych Stowazryszeniu w użyczenie.
 • Podpisanie wstępnego porozumienia z Wójtem Gminy Nowe Piekuty w sprawie prowadzenia od 1 września 2003 roku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach. Będzie to już 14 szkoła uratowana przez Stowarzyszenie przed likwidacją z przyczyn ekonomicznych i funkcjonująca pod skrzydłami "Edukatora".
 
Kwiecień – Maj 2003
 • Wspieranie inicjatyw pracowników i rodziców broniących przed likwidacją ze względów ekonomicznych Przedszkola Publicznego Nr 6 i Nr 12 w Łomży. W lutym 2003 roku łomżyńscy radni przystali na zamiar likwidacji dwóch przedszkoli samorządowych: Nr 6 i Nr 12. Samorządowcy sugerowali, że przedszkola można jednak uratować poprzez proces prywatyzacji. Pracownicy przedszkola i rodzice dzieci po pomoc zwrócili się więc do "Edukatora", doświadczonego w prowadzeniu małych placówek oświatowych przeznaczonych do likwidacji przez samorządowe władze. Tym razem Stowarzyszenie również zgodziło się na prowadzenie obu przedszkoli. Pojawili się także inni chętni do prowadzenia przedszkoli. Projekt Stowarzyszenia "Edukator" dotyczący prowadzenia obu przedszkoli został oceniony przez Prezydenta Jerzego Brzezińskiego jako najlepszy, bowiem nie wprowadza komercjalizacji usług edukacyjnych dla przedszkolaków.
 • Wręczenie świadectw dojrzałości pierwszym absolwentom szkół dla dorosłych, prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • Stowarzyszenie "Edukator" prowadzi już 13 wiejskich szkół, które miały być zlikwidowane przez władze samorządowe z przyczyn ekonomicznych. Chęć dołączenia do tego grona wyraziła kolejna szkoła. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach w kwietniu 2003 stanęła przed groźbą zniknięcia z oświatowej mapy województwa podlaskiego. Samorządowcy zdecydowali, że placówka od nowego roku szkolnego będzie zlikwidowana z przyczyn ekonomicznych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice dzieci nie zgodzili się na taką sytuację. Pierwsi nie chcieli zostać pozbawieni pracy, drudzy poczucia bezpieczeństwa, w przypadku, gdy ich dzieci dojeżdżałyby do placówki oddalonej o kilka kilometrów. "Edukator" ofiarował swoją pomoc w prowadzeniu szkoły, jednak wszystko zależy od władz gminy Nowe Piekuty, a dokładnie od funduszy, jakie gmina przekaże na prowadzenie szkoły.
 
Marzec – Czerwiec 2003
 • Realizacja szkoleń dla mieszkańców wsi w ramach projektu finansowanego z Programu Małych Grantów Ambasady USA.
 
Marzec 2003
 • 4 marca 2003 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie została podpisana z Zarządem Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży umowa na realizację w okresie od 15.03.2003 do 15.01.2004 projektu pt.: "Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego". Projekt finansowany jest ze środków Programu Małych Grantów Ambasady USA. Autorem i koordynatorem realizacji projektu jest Barbara Kuczałek. W ramach projektu Stowarzyszenie "Edukator" zrealizuje program edukacyjno - animacyjny w 12 środowiskach wiejskich, w których funkcjonują szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie. Program składa się z trzech modułów. Pierwszy służy uaktywnieniu mieszkańców wsi oraz przeciwdziałaniu społecznej alienacji. Program składa się z 5 czterogodzinnych sesji szkoleniowych dla 350 lokalnych liderów w zakresie tworzenia i prowadzenia NGO, szczególnie na szczeblu wiejskim. Tematem drugiego modułu ( 10 sesji, łącznie 35 godzin, dla 300 rolników ) są problemy zarządzania indywidualnym gospodarstwem rolnym w Unii Europejskiej. Obejmuje on takie zagadnienia, jak procesy integracyjne w UE, mocne i słabe strony polskiego rolnictwa na tle członkostwa w UE, problemy agro-ekologiczne i sprawy zarządzania finansami. Trzeci moduł dla 140 uczestników ( 3 szkolenia, łącznie 12 godzin ) poruszy tematy dotyczące aktywności społecznej jako jednego ze sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, możliwości zdobywania pozarolniczych kwalifikacji zawodowych oraz kwestie związane z rynkiem pracy w woj. podlaskim. Wśród beneficjantów projektu zostaną przeprowadzone badania ankietowe, a ich wyniki zostaną opublikowane w formie broszury, której treść znajdzie się na stronie internetowej Stowarzyszenia. W ramach projektu jest przewidziane utworzenie i prowadzenie Ośrodka Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich dla woj. podlaskiego. Zadaniem Ośrodka będzie pomoc w nawiązywaniu kontaktów z podobnymi organizacjami z wybranych państw Unii Europejskiej oraz organizowanie współpracy wiejskich stowarzyszeń lokalnych. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu członków Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży, jego wolontariuszy i sympatyków oraz realizatorów projektu będzie zaplanowana na 2 lipca 2003 sesja popularno - naukowa na temat „Aktywność społeczności lokalnych drogą do społeczeństwa obywatelskiego”.
 
Styczeń 2003
 • Rekomendacja komisji Konkursu Małych Grantów dla projektu Stowarzyszenia „Edukator” Decyzja komisji Programu Małych Grantów Ambasady USA o rekomendacji projektu Stowarzyszenia „Edukator” do Waszyngtonu, celem akceptacji i zatwierdzenia do realizacji.
 • Niezwykłe prezenty otrzymały dwie wiejskie szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie "Edukator". Nowoczesne zestawy komputerowe trafiły do Łętownicy i Koców Schabów. Sprzęt komputerowy dla szkól został zakupiony z funduszy Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Dzięki takim nowoczesnym komputerom dzieci będą miały dostęp do Internetu. Będą mogły lepiej zapoznać się z problematyką wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Szkoła Podstawowa w Łętownicy dostała jeszcze jeden zestaw komputerowy zasponsorowany przez Bank Spółdzielczy w Szumowie, natomiast Starostwo powiatu zambrowskiego ofiarowało zestaw książek do szkolnej biblioteki.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.