Click on any image in images menu.
Menu
BIP
16 listopada 2007

ZP-2-2007.11.16 Zamówienie na dostawę pojazdu

Przedmiot zamówienia: dostawa mikrobusu o liczbie miejsc 8+1 do przewozu dzieci niepełnosprawnych
Łomża, dnia 16.11.2007 r. Nr sprawy: ZP2/07 Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” Ul. Wojska Polskiego 29A 18 – 400 Łomża Tel./fax: 086 215 04 63 www.sosedukator.pl e-mail: sosppin@poczta.onet.pl 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8+1 kierowca z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 34114300-2 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Społeczno Oświatowym Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.sosedukator.pl. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia 31.12.2007 r. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega możliwość przedłużenia terminu dostawy. 7. W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: złożą ofertę zgodną ze SIWZ. 8. Wpłacenie wadium nie jest wymagane. 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 90% - okres gwarancji w miesiącach 5% - średnie zużycie paliwa (1/100km) 5% 10. Miejsce i termin składania ofert - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża, sekretariat, do dnia 26.11.2007 r. do godz. 8:30. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na przetarg nieograniczony Nr sprawy ZP1/07”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2007 r. o godz. 9:00 w siedzibie Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża. 11. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 12. Osoba uprawniona do kontaktów: Elżbieta Wdziękońska, tel. (086) 215 25 87.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.