Click on any image in images menu.
Menu
BIP
23 listopada 2007

ZP-2/2007 11.23 Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8+1 kierowca z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Łomża, dnia 23.11.2007 r. W dniu 22.11.2007r wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące SIWZ o następującej treści: „W Specyfikacji napisane jest „…na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych…” czyli pytania: 1. czy samochód powinien mieć oryginalną homologację auta 9 osobowego, które wyjechało z fabryki jako auto 9-osobowe (świadczy o tym karta pojazdu – 9 osób),? 2. czy też dopuszczalna jest możliwość adaptowania samochodu furgonu (blaszaka) lub samochodu 3 osobowego na auto 9 –osobowe tj. wstawienie siedzeń, montaż podsufitki i ścian tak jak w samochodzie osobowym, z homologacją przerobioną z ciężarowej lub 3 osobowej na 9 osobową? 3. czy samochód powinien posiadać homologację do przewozu osób niepełnosprawnych? 4. czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem 2000 cm3, ponieważ na samochody osobowe o pojemności powyżej 2000 cm3 jest nałożona akcyza 13,6%?? (przez co pojazd taki jest dużo droższy). Czy stać Zamawiającego na taki luksus, wydając pieniądze budżetowe?” Zamawiający wyjaśnia: Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek ustalenia z należyta starannością wartości zamówienia, którego podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług. Zamawiający w momencie ogłaszania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego posiadał odpowiednie środki finansowe zabezpieczone w planie wydatków na 2007 r. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz postanowienia zawarte w SIWZ są jednoznaczne. Zamawiający w SIWZ określa że to ma być samochód fabrycznie nowy o liczbie miejsc siedzących 8 + 1 kierowca i nie dopuszcza możliwości „przeróbek” samochodu ciężarowego na osobowy. Ponadto w Załączniku Nr 1 do SIWZ w pkt 7 „Inne wymagania” Zamawiający napisał: „świadectwo homologacji lub inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu i zezwalające do przewozu osób niepełnosprawnych”, co definiuje że homologacja samochodu osobowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie jest jedynym dokumentem pozwalającym na przewóz samochodem osób niepełnosprawnych.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.