Click on any image in images menu.
Menu
BIP
12 grudnia 2007

ZP-5/07.12.05 przetarg na dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 33100000-1 Łomża, dnia 05.12.2007 r. Nr sprawy: ZP5/07 OGŁOSZENIE Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” Ul. Wojska Polskiego 29A 18 – 400 Łomża Tel./fax: 086 215 04 63 www.sosedukator.pl e-mail: sosppin@poczta.onet.pl 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 33100000-1 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Społeczno Oświatowym Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.sosedukator.pl. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie Nr 1 – Dostarczenie sprzętu do hydroterapii Zadanie Nr 2 – Dostarczenie sprzętu do usprawniania narządów ruchu Zadanie Nr 3 – Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo - ruchowej Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. 6. Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega możliwość przedłużenia terminu dostawy. 7. W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: złożą ofertę zgodną ze SIWZ. 8. Wpłacenie wadium nie jest wymagane. 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - najniższa cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża, sekretariat, do dnia 13.12.2007 r. do godz. 8:30. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na przetarg nieograniczony Nr sprawy ZP5/07”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2007 r. o godz. 9:00 w siedzibie Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża. 11. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 12. Osoba uprawniona do kontaktów: Elżbieta Wdziękońska, tel. (086) 215 25 87.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.