Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 grudnia 2007

ZP-5/2007.12.14 awiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39.   Łomża, dnia 14.12.2007 r. Znak sprawy: ZP5/07 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY, WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Poszkodowanym „EDUKATOR”, ul. Wojska Polskiego 29 A, 18 – 400 Łomża Zadanie Nr 1 - Dostarczenie sprzętu do hydroterapii Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, Nr 1163) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych na potrzeby SOS EDUKATOR w Łomży na wykonanie: Zadania Nr 1 - Dostarczenie sprzętu do hydroterapii wybrana została oferta złożona przez: Oferta Nr 1: Zakład Budowlano – Instalacyjny „DOMET” Włodzimierz Chrostowski, Krzysztof Pupik ul. Ks. Anny 2, 18 – 400 Łomża. Uzasadnienie wyboru: Na wykonanie w/w zadania wpłynęła tylko jedna oferta - Oferta Nr 1, która spełnia wymagania zawarte w SIWZ, jest ważna. Cena zaoferowana za przedmiotu zamówienia wynosi 10.688,99 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 99/100 groszy) i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zadania Nr 1. Oferta otrzymała liczbę punktów 100. Zadanie Nr 2 – Dostarczenie sprzętu do usprawniania narządów ruchu Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę niżej wymienionego Wykonawcy: Oferta Nr 3: Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta Ul. Lusartowska 75a, 20 – 123 Lublin Uzasadnienie: Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 56 - art. 65 KC. Zgodnie z zapisami pkt 8 ppkt 7 SIWZ Zamawiający wymagał oryginału pełnomocnictwa (lub jego poświadczonej przez notariusza kopii) do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tę samą osobę, której pełnomocnictwo zostało udzielone, nie ma stosownego uprawomocnienia, w związku z czym czynność prawna jest nieważna. W pkt 8 SIWZ Zamawiający jednoznacznie określił, iż nie złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej następującego Wykonawcy w Zadaniu Nr 2: Oferta Nr 1: PHU REHMED Sp. z o.o. Ul. Ks. Opolskich 33 45 – 005 Opole Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przedstawia: A) nazwy i siedziby Wykonawców, którzy brali udział w w/w postępowaniu: Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 1 PHU REHMED Sp. z o.o. Ul. Ks. Opolskich 33 45 – 005 Opole 2 MEDEN-INMED Sp. z o.o. Ul. Stoczniowców 11-13 75 – 256 Koszalin 3 Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta Ul. Lusartowska 75a, 20 – 123 Lublin 4 TECHPOL Sp. z o.o. Ul. Bursaki 19 a 20 – 150 Lublin B) Streszczenie oceny i porównania ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena brutto: Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto oferty Liczba punktów w kryterium najniższa cena brutto 1 PHU REHMED Sp. z o.o. Ul. Ks. Opolskich 33 45 – 005 Opole 35.888,90 zł 100 pkt 2 MEDEN-INMED Sp. z o.o. Ul. Stoczniowców 11-13 75 – 256 Koszalin 37.813,54 zł 94,91 pkt 3 Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta Ul. Lusartowska 75a, 20 – 123 Lublin 33.992,35 zł Oferta odrzucona 4 TECHPOL Sp. z o.o. Ul. Bursaki 19 a 20 – 150 Lublin 43.426,87 zł 82,64 pkt

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.