Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 grudnia 2007

ZP-5/2007.12.14 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Zadania Nr 1 - Dostarczenie sprzętu do hydroterapii Łomża, dnia 14.12.2007 r. Nr sprawy: ZP5/07 Zawiadomienie o wyborze oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, Nr 1163) Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych na potrzeby SOS EDUKATOR w Łomży w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 wyżej cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie: Zadania Nr 1 - Dostarczenie sprzętu do hydroterapii wybrana została oferta złożona przez: Zakład Budowlano – Instalacyjny „DOMET” Włodzimierz Chrostowski, Krzysztof Pupik ul. Ks. Anny 2, 18 – 400 Łomża. Cena zaoferowana za przedmiotu zamówienia wynosi 10.688,99 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 99/100 groszy). Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, Nr 1163) zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.