Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 grudnia 2007

ZP-10/2007.12.17 Przetarg na dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Dotyczy: dostawy nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych – Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 33100000-1 Łomża, dnia 17.12.2007 r. Nr sprawy: ZP10/07 OGŁOSZENIE Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” ul. Wojska Polskiego 29A 18 – 400 Łomża Tel./fax: 086 215 04 63 www.sosedukator.pl e-mail: sosppin@poczta.onet.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych – Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo - ruchowej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 33100000-1
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Społeczno Oświatowym Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na pisemny wniosek Wykonawcy.
 4. Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.sosedukator.pl.
 5. Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega możliwość przedłużenia terminu dostawy.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: złożą ofertę zgodną ze SIWZ.
 7. Wpłacenie wadium nie jest wymagane.
 8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - najniższa cena brutto - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża, sekretariat, do dnia 27.12.2007 r. do godz. 8:30. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na przetarg nieograniczony Nr sprawy ZP10./07”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2007 r. o godz. 9:00 w siedzibie Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża.
 10. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 11. Osoba uprawniona do kontaktów: Iwona Zawojska, tel. (086) 215 25 87.
Pliki do pobrania:

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.