Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2008

Rok 2007 w łomżyńskim Edukatorze

STYCZEŃ Rozpoczęliśmy realizację projektu „Razem dla rozwoju”. Projekt współfinansowany w ramach PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Termin realizacji: styczeń – grudzień 2007  Miejsce realizacji:  4 obwody Ukrainy Planowane efekty:

 • Przeszkolenie 100 nauczycieli i przedstawicieli NGO z Ukrainy z zakresu tworzenia partnerskich projektów rozwojowych szkoły.
 • Stworzenie przez ukraińskich  nauczycieli 70 projektów rozwojowych szkół.
 • Publikacja najlepszych i najciekawszych projektów opracowanych przez nauczycieli.
  Rozpoczynamy realizację dwuletniego projektu pt„ Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - szansą na skuteczną integrację” . Projekt realizowany jest  w ramach  współfinansowanego przez Państwowy  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”. Planowany termin realizacji: 01  styczeń 2007- 31  grudzień 2008. Zatwierdzony, całkowity budżet projektu wynosi 1.492.917 zł. Jest to pierwsze tak duże zadanie, realizowane przez Stowarzyszenie. Przewidywane efekty:
 • utworzenie, pełne wyposażenie  i prowadzenie Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia Dzieci Niepełnosprawnych  przy przedszkolu integracyjnym ,,Mały Artysta” w Łomży
 • przybliżenie usług rehabilitacyjnych, pomocowych na poziomie pozwalającym dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom osiągnąć społeczną niezależność
 • objęcie działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi 100 dzieci z powiatu łomżyńskiego
 • przeszkolenie rodziców dzieci niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych z zakresu właściwego postępowania z dzieckiem o określonej niepełnosprawności.
  LUTY   HURA! Nasz projekt pt „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej – szansąna harmonijny rozwój dzieci” zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez MEN został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Termin realizacji: 01 luty  2007 –  31 marca 2008, planowany  budżet 3.999.962 zł Jest to kolejny projekt, dzięki któremu udaje się nam kontynuować edukację przedszkolną dla dzieci wiejskich. W ramach projektu zaplanowaliśmy:
 • zorganizowanie i wyposażenie 50 Wiejskich Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na terenie pięciu województw , w tym jeden ośrodek integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych z gmin wiejskich graniczących z Łomżą. Ośrodki powstaną w woj. podlaskim, lubelskim, warmińsko – mazurskim, podkarpackim, mazowieckim
 • objęcie edukacją ponad 500 dzieci wiejskich w wieku 3 - 5 lat
 • przeszkolenie 100 nauczycielek w zakresie pracy z  przedszkolną, różnowiekową grupą dzieci
 • przeprowadzenie przesiewowych badań diagnostycznych dzieci (wstępne i końcowe) realizowanych przez 5 specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga, pediatrę, rehabilitanta
 • opracowanie i realizacja indywidualnych , edukacyjno – rozwojowych programów wsparcia dziecka , dostosowanych do jego potrzeb (w oparciu o wyniki badań)
 • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców (prowadzone przez specjalistów, którzy przebadali dzieci) przygotowujących ich do wspomagania rozwoju dziecka dysfunkcyjnego w środowisku rodzinnym.
 • utworzenie strony internetowej projektu www.woep.sosedukator.plwykorzystywanej przez realizatorów zadania do zarządzania projektem i monitorowania wszystkich jego działań
  Wizyta studyjna  nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z trzech obwodów Federacji Rosyjskiej: Ałtajskiego, Chakaskiego i Penzeńskiego.   MARZEC. Rozpoczynają  pracę wszystkie Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej w 5 województwach.  Edukacją obejmujemy ponad 500 dzieci w wieku 3-5 lat. Jest to prawdziwe pospolite ruszenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym. Skuteczna realizacja tak trudnego logistycznie i organizacyjnie zadania jest możliwa dzięki  ogromnemu zaangażowaniu realizatorów projektu oraz przyjaciół i wolontariuszy Stowarzyszenia w odległych Krańcach Polski. Jakże wspaniałą rzeczą jest służyć w gronie przyjaciół tak wielkiej sprawie… KWIECIEŃ.   Podsumowanie i zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez PZU pt. „Teatr szkołą życia, czyli drama na zajęciach językowych sposobem na poprawienie standardów nauczania w małych szkołach wiejskich”. Termin realizacji: 2006 – 2007. Efekty:
 • Przeszkolenie nauczycieli w zakresie metod techniki i ćwiczeń sprzyjających wykorzystaniu twórczej aktywności dzieci.
 • Wypracowanie umiejętności prowadzenia teatru dziecięcego.
  MAJ.   Wizyta studyjna  przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty z Białorusi. Wizyta odbyła się w ramach programu „RITA/STP – wizyty studyjne w Polsce”. Program finansuje POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI.   Podsumowanie i zakończenie projektu wspieranego przez BRITISH COUNCIL „Wielokulturowe Podlasie w wielokulturowej Europie”. Termin realizacji: 15.09.2006 – 31.05.2007. Efekty: Upowszechnienie w szkołach woj. podlaskiego edukacji wielokulturowej. Utworzenie międzyprzedmiotowych projektów edukacji wielokulturowej.   CZERWIEC.   Rozpoczęliśmy realizację projekt dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tytuł projektu: Wielka edukacja w małej szkole, małej wsi, w małej organizacji pożytku publicznego Termin realizacji: 01.06.2007 – 31.12.2007. Przewidywane efekty:
 • Popularyzacja modelu wyrównywania szans w edukacji oraz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych w systemie edukacji.
 • Prezentacja dobrych praktyk, których przykładem są podejmowane przez łomżyńskie Stowarzyszenie ,,Edukator” działania.
  Organizacja kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowującego ich do pracy w tych placówkach     LIPIEC.   Koordynatorzy i animatorzy projektu oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia odwiedzają i w razie potrzeby wspomagają Wiejskie Ośrodków Edukacji Przedszkolnej, prowadzone od marca. Bardzo  pomocna w zarządzaniu projektem  i szybkim reagowaniu  na lokalne problemy  jest nasza platforma internetowa, utworzona na potrzeby projektu. Upowszechnianie wśród nauczycieli wiejskich  umiejętności korzystania i posługiwania się nowoczesną  technologią  IT to ogromny sukces realizatorów projektu.     SIERPIEŃ.   Rozpoczynamy realizację kolejnego, nowego projektu dotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego pt. „Wielokulturową ścieżką”. Termin realizacji projektu: 15.08.2007 – 31.05.2008.   Dyrektorzy szkół i przedszkoli ,,Edukatora” podczas wspólnej konferencji pracowali nad kierunkami pracy na nowy rok szkolny. Z raportu o pracy placówek , opracowanego bardzo szczegółowo przez wiceprezesa Zarządu  p. Grażynę Macedońska, uczestnicy spotkania poznali wiele interesujących informacji zarówno o osiągnięciach i sukcesach poszczególnych szkół jak i o niedociągnięciach. Oczekujemy programów naprawczych od tych, którym nie wszystko się udało w minionym roku. U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim  sukcesów na miarę możliwości naszych uczniów.     WRZESIEŃ. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008 pod szyldem ,,Edukatora” odbyła się w 25 wiejskich szkołach podstawowych i w jednej miejskiej oraz w dwu miejskich przedszkolach niepublicznych. Rozpoczęliśmy również pracę w 27 zespołach  i w punktach wychowania przedszkolnego, zorganizowanych dla dzieci wiejskich. Rozpoczynamy batalię  z niektórymi j.s.t. o dofinansowanie placówek wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami w znowelizowanej Ustawie o systemie oświaty. W Domu Młodzieżowym im. św. Jana Bosko w Polanie woj. podkarpackie odbyła się druga z trzech zaplanowanych konferencja promująca wychowanie przedszkolne w środowiskach wiejskich. Temat konferencji: „Edukacja małych dzieci wiejskich w projektach polskich organizacji pozarządowych”. Organizatorzy : Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży oraz Oddział Zamiejscowy naszego Stowarzyszenia w Polanie oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Polanie. Gośćmi konferencji były lokalne władze Gminy Czarna , poseł Ziemi Podkarpackiej Pani ........... i władze Oddziału Zamiejscowego Stowarzyszenia ,,Edukator” w Zaświatyczach. Z Łomży na konferencję pojechało 50 osób : członkowie Zarządu, Zespół Zarządzający Projektem oraz dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli. Ten wyjazd to kolejny, piękny przykład zaangażowania ludzi ,,Edukatora” w realizację projektu na rzecz edukacji małych dzieci wiejskich.   PAŹDZIERNIK.   Organizacja kursu o kierunku BRUKARZ dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko przygotowującego ich do pracy zawodowej po odbyciu kary. Termin: październik – listopad 2007. Liczba uczestników: 25 osób. Uroczysta konferencja Nauczycieli i Rodziców szkol i przedszkoli ,,Edukatora” z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Listopad Wyposażanie w profesjonalny sprzęt i urządzenia Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Realizacja procedur przetargowych na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz konkurs ofert na wykonanie groty solno – jodowej   GRUDZIEŃ. Teoretyczny i praktyczny kurs z zakresu terapii EEG BIOFEEDBACK dla kadry  Przedszkolnego Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzieci.  Realizator kursu: Firma ELMICO. Warsztaty dla kadry pedagogicznej przedszkoli niepublicznych ,,Wesołe Słoneczko” i ,,Mały Artysta” oraz dla kadry pedagogicznej Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzieci . Temat warsztatów: „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”. Realizator warsztatów : Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Ewaluacja efektów realizacji I etapu projektu pt„ Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - szansą na skuteczną integrację”. Uroczyste spotkanie wigilijne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia ,,Edukator” zorganizowane przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną oraz Pracowników Przedszkola  ,,Wesołe Słoneczko” Zakończenie realizacji projektów :
 1. Razem dla rozwoju”.; finansowanie w ramach PROGRAMU POLSKIEJ POMOCYZAGRANICZNEJ Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 2. Wielka edukacja w małej szkole, małej wsi, w małej organizacji pożytku publicznego”; dofinansowanie z Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.