Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 marca 2008

ZP-1/2008 03.14 Na dostawę specjalistycznego oprogramowania

Dotyczy: dostawy i instalacji programów komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej, psychologicznej oraz programów wsparcia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Łomża, dnia 14.03.2008 r. Nr sprawy: ZP1/08 OGŁOSZENIE Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” Ul. Wojska Polskiego 29A 18 – 400 Łomża Tel./fax: 086 215 04 63 www.sosedukator.pl e-mail: sosppin@poczta.onet.pl Przedmiot zamówienia: dostawa i instalacja programów komputerowych do diagnozy, terapii logopedycznej i wsparcia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz dostawa specjalistycznych programów i narzędzi do diagnozy i terapii psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 30241310-6. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Społeczno Oświatowym Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://www.sosedukator.pl. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie Nr 1 – Dostawa i instalacja programów komputerowych do diagnozy, terapii logopedycznej i wsparcia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym Zadanie Nr 2 – Dostawa specjalistycznych programów i narzędzi do diagnozy i terapii psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia. 6. Termin wykonania zamówienia: Zadanie Nr 1 - Termin wykonania zamówienia – zakończenie wdrożenia programów 30.06.2008 r. Zadanie Nr 2 - Termin realizacji przedmiotu umowy – do 30 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram wdrożenia programów w poszczególnych 21 placówkach „EDUKATORA” zostanie ustalony w trakcie podpisywania umowy. 7. W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: złożą ofertę zgodną ze SIWZ. 8. Wpłacenie wadium nie jest wymagane. 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - najniższa cena brutto - 100% 10. Miejsce i termin składania ofert - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża, sekretariat, do dnia 21.03.2008 r. do godz. 8:30. Koperta powinna być oznaczona: ”Oferta na przetarg nieograniczony nr sprawy ZP1/08”, z dopiskiem „Zadanie Nr 1” lub „Zadanie nr 2” w zależności na które zadanie składana jest oferta. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2008 r. o godz. 9:00 w siedzibie Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, Ul. Wojska Polskiego 29A, 18 – 400 Łomża. 11. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 12. Osoba uprawniona do kontaktów: Renata Piotrowska, tel. (086) 215 04 63. Data dodania: pt, 14 marca 2008 19:52 Data upublicznienia: pt, 14 marca 2008 19:53 Pliki do pobrania:

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.