Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 marca 2010

Przewidywane działania

1.Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdego dziecka:
1)zebranie wywiadu od rodziców i opiekunów dziecka, zebranie historii choroby dziecka, analiza zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności;
2)obserwacja dziecka przez zespół specjalistów (rehabilitanta, psychologa, pedagoga) i sporządzenie ocen i wskazań z badania podmiotowego;
3)diagnoza rozwoju – na podstawie badań przedmiotowych i podmiotowych, wykrycie i opisanie nieprawidłowości rozwojowych w zakresie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, rozwoju ruchowego;
4)opracowanie Indywidualnego Planu Wspomagania rozwoju dla każdego dziecka z uwzględnieniem zagadnień : na jakim etapie rozwoju w poszczególnych jego dziedzinach jest dziecko, jakie zachowania w codziennym funkcjonowaniu dziecka możemy wykorzystać dla wspomagania jego rozwoju, jakie metody wsparcia rozwoju zastosować.
2. Rehabilitacja lecznicza: (indywidualnie dobrane działania zgodnie z zaleceniami IPD)
1) fizjoterapia – w tym kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, zajęcia ogólnoruchowe – mająca na celu maksymalne wzmocnienie sprawności fizycznej, niwelowanie deficytów rozwojowych i dysfunkcji – prowadzona będzie przez specjalistę rehabilitacji medycznej;
2) terapia zajęciowa –zastosowanie celowych zajęć manualnych i intelektualnych oraz muzykoterapii – mająca na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania, stymulacji siły emocji i doznań związanych z wydawaniem dźwięku i ruchu - zajęcia programowo dobrane do różnych defektów rozwojowych dziecka i umiejętnie przeplatane nabywaniem wiedzy, która jest wymagana i konieczna w edukacji przedszkolnej – prowadzona będzie przez zespół złożony z psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga, surdopedagoga;
3) psychoterapia – mająca na celu usprawnienie i wsparcie funkcjonowania dzieci autystycznych, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością umysłową, w różnych rolach społecznych i środowiskach – prowadzona będzie przez psychologa i oligofrenopedagoga;
4) logoterapia – mająca na celu rozwijać umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci z uszkodzeniem słuchu, zaburzeniami funkcji mowy o różnym podłożu, autystycznych, niepełnosprawnych intelektualnie – prowadzona będzie przez logopedę i surdopedagoga;
5) zajęcia w Sali Polisensorycznej – mające na celu stymulację percepcji dotykowej, wzrokowej i słuchowej, kształtowanie wyobrażeń i doznań, poprawienia stanu emocjonalnego dziecka – prowadzone będzie przez psychologa, oligofrenopedagoga, pedagoga;
6) Zajęcia relaksacyjne w Grocie Solnej - dające dziecku odprężenie, wewnętrzne odblokowanie, pozbycia się skumulowanych napięć, wzmacniają ogólną odporność organizmu – prowadzone będą na zalecenie lekarza rodzinnego (pediatry) pod nadzorem przeszkolonego pracownika.
3. Rehabilitacja społeczna: mająca na celu integrację dziecka niepełnosprawnego w środowisko społeczne poprzez udzielanie pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego. Ustalony zostanie metodyczny tok działania w celu osiągnięcia przez dzieci niepełnosprawne wszechstronnego rozwoju, do szczytu swoich indywidualnych możliwości, zmierzający do równoczesnego zdobywania umiejętności w zakresie adaptacji społecznej (współżycia z rówieśnikami, przystosowania do wymogów procesu edukacji, umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych) – prowadzona będzie przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga.
Do realizacji zadania powołany zostanie zespół specjalistów złożony z rehabilitanta, psychologa, logopedy, pedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga. Zespół, na podstawie opracowanych przez siebie Indywidualnych Programów Działań dla każdego dziecka stosownie do jego szczególnych potrzeb i możliwości rozwojowych, będzie realizował specjalistyczną rehabilitację oraz na bieżąco monitorował jej efekty w odniesieniu do poszczególnych beneficjentów. Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne realizowane będą w formie zajęć grupowych i indywidualnych.
Przewidujemy prowadzenie zajęć grupowych dla wszystkich dzieci o określonej dysfunkcji oraz zajęć indywidualnych dostosowanych do szczególnych potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego.
W każdym roku realizacji projektu objętych wsparciem będzie 50 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci podzielone będą na 10 grup po 5 dzieci w sposób uwzględniający wiek dziecka, rodzaj schorzenia oraz stopień dysfunkcji.
W każdym dniu trwania projektu zajęcia prowadzone będą dla łącznie 25 dzieci z 5 grup (co drugi dzień, naprzemiennie). Przywiezione w dniu zajęć dzieci dołączone zostaną do przedszkolnych grup integracyjnych, skąd doprowadzane będą przez opiekuna na zajęcia rehabilitacyjne.
Dziennie z fizjoterapii skorzysta 25 dzieci (5 grup po 5 dzieci po 1,5 godz. zegarowej). Następnie dzieci objęte zostaną wsparciem indywidualnym – terapią zajęciową, psychoterapią, logoterapią, oddziaływaniem polisensorycznym, relaksacyjnym (zajęcia po ok. 1 godz. zegarowej dla każdego dziecka w 2 rodzajach terapii – razem minimum 2 godz. dziennie). Dzieci oczekujące na swoją terapię indywidualną będą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych w grupach przedszkolnych (4 godz. zajęć dziennie).
Zadanie będzie realizowane w działającym przy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Edukator” przedszkolu integracyjnym „Mały Artysta” - Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych utworzonym w ramach Programu PFRON „Ograniczanie skutków niepełnosprawności”.
Ośrodek będzie funkcjonował w sposób ciągły – 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu.
Dzieciom z gmin przyległych (powiat łomżyński i zambrowski) zapewnimy bezpłatny dowóz mikrobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.