Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 marca 2010

Zadanie główne projektu Kompleksowa Rehabilitacja Dziecka Szansą na Samodzielność

Zadaniem głównym jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku 2-8 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich, które mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Wszystkie działania opierają się szczególnie na zasadzie pracy indywidualnej i ukierunkowane są na usprawnienie fizyczne i psychiczne oraz stymulowanie aktywności dziecka. Zajęcia są prowadzone pod kierunkiem psychologa, rehabilitanta i pedagoga według opracowanego dla każdego dziecka IPD, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i możliwości wynikających ze stwierdzonych ograniczeń funkcjonalnych. W ciągu roku objętych wsparciem będzie 50 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci dzielone są na 10 grup po 5 dzieci w sposób uwzględniający wiek, rodzaj schorzenia oraz stopień dysfunkcji. Docelowo, w każdym dniu trwania projektu zajęcia prowadzone będą dla łącznie 25 dzieci z 5 grup (co drugi dzień, naprzemiennie). Przywiezione w dniu zajęć dzieci dołączone są do przedszkolnych grup integracyjnych, skąd doprowadzane są przez opiekuna na zajęcia rehabilitacyjne. Dziennie z fizjoterapii korzysta 25 dzieci (5 grup po 5 dzieci po 1,5 godz. zegarowej). Następnie dzieci objęte są wsparciem indywidualnym – terapią zajęciową, psychoterapią, logoterapią, oddziaływaniem polisensorycznym, relaksacyjnym (zajęcia po ok. 1 godz. zegarowej dla każdego dziecka w 2 rodzajach terapii – razem minimum 2 godz. dziennie). Dzieci oczekujące na swoją terapię indywidualną uczestniczą w zajęciach integracyjnych w grupach przedszkolnych ( do 4 godz. zajęć dziennie). W trakcie realizacji zadania w każdym roku realizacji projektu 50 beneficjentom pomocy zapewnimy usługi rehabilitacyjne i pomoc na poziomie pozwalającym dzieciom niepełnosprawnym osiągnąć lub rozwinąć zdolność do samodzielnego funkcjonowania.. Skutecznie i systematycznie zrealizujemy proces: kształcenia i kształtowania pozytywnych postaw społecznych, integracji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z ich pełnosprawnymi rówieśnikami i profesjonalnego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, poprawy ogólnej sprawności psycho – motorycznej dzieci, poprawy ich stanu zdrowia, wyrabiania zaradności, umiejętności w radzeniu sobie z czynnościami dnia codziennego, pobudzania i rozwijania ich zainteresowań. Dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym stworzymy możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, możliwość przebywania z rówieśnikami oraz korzystania systematycznie z potrzebnych im terapii. Dzieci objęte zostaną efektywnym systemem zindywidualizowanego wsparcia, zapewniającego im właściwy rozwój i egzystencję w sferze społecznej.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.