Click on any image in images menu.
Menu
BIP
21 czerwca 2010

Zapytanie ofertowe na zakup pieca c.o. na paliwo stałe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Łomża, 21.06.2010 I. ZAMAWIAJĄCY Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” NIP: 718-172-98-59, REGON: 450696591, KRS: 0000048046 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest piec c.o. wraz z dostawą i montażem do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz demontaż starego pieca. Adres: Nowa Wieś, 19-104 Trzcianne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - piec c.o. na paliwo stałe do ogrzania 710 m2 powierzchni użytkowej, kubatura budynku 3.105 m3. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5. Wskazana wizja lokalna. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2010r. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:sosppin@poczta.onet.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A do dnia 28.06.2010r. godz. 10:00. Do oferty należy dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku oferty złożonej pocztą elektroniczną konieczne jest potwierdzenie złożonej oferty w formie papierowej w terminie do 28.06.2010 do godz. 10:00. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.06.2010r.o godz. 11:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Wojska Polskiego 29a, 18-400 Łomża oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: www.sosedukator.pl 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100% VIII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A lub telefonicznie pod numerem (86) 215-25-87. 2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Renata Piotrowska - wicedyrektor biura d.s. ekonomicznych. Łomża, 21.06.2010

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.