Click on any image in images menu.
Menu
BIP
16 sierpnia 2012

Informacja o wynikach analizy ofert -Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży dokonała szczegółowej analizy ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia (Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012) do zakupienia w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zestawienie wyników przedstawione zostało w podanych niżej tabelach:
C1. Grupa asortymentowa - komputery przenośne – dostępne środki: 25 279,70 zł brutto
Komisja wnosi o udzielenie zamówienia firmie: Centrum Informatyki ZETO S.A.ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

Zestawienie ofert C1Zestawienie ofert C1C2. Grupa asortymentowa: Interaktywny zestaw z tablicą, projektorem uchwytem do projektora – dostępne środki na zakup tablic interaktywnych : 15.000 zł brutto.
Pozostałe element zestawu (rzutnik, uchwyt) Zamawiający zakupi dodatkowo.
Zestawienie ofert C2Rozstrzygnięcie w grupie asortymentowej C2 zostanie dokonane po otrzymaniu wyjaśnień uzupełniających oferenta na poz. 1 powyższego zestawienia ofert.
C3 Grupa asortymentowa: Meble szkolne: dostępne środki: 6506,20 zł + 859 własne
Zestawienie ofert C3
Rozstrzygniecie w grupie asortymentowej C3 zostanie dokonane po dostarczeniu przez Oferentów opisów uzupełniających dot. zestawu szafek/regału klasowego.
Termin rozstrzygnięcia ostatecznego przetargu: 20 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00
Łomża, 16 sierpnia 2012 r.
Podpisy Członkowie Komisji

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.