Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 sierpnia 2012

Protokół z otwarcia ofert-Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012

Protokół z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych (Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012) do zakupienia w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Komisja w składzie: Tadeusz Zaremba (przewodniczący), Elżbieta Wdziękońska, Elżbieta Surawska przystąpiła do oceny ofert w dniu 17 sierpnia 2012 o godz. 10.30. Żaden z zainteresowanych Oferentów nie przybył na otwarcie ofert. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która była opisana i zapieczętowana w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że dysponuje kwotą łączną na zakupy pomocy dydaktycznych w wysokości 223.797,00 zł
Szczegółowy wykaz kwot przeznaczonych dla konkretnych szkół przedstawia tabela:
tabelaNa konkurs wpłynęła jedna oferta firmy: REMI s.c Jacek Łyżwiński, Renata Toepler Łyżwińska. ul. Grochowska 253/6, 04-001 Warszawa zawierająca kompletną ofertę pomocy dydaktycznych do wszystkich obszarów wsparcia uczniów objętych projektem. Szczegółowa analiza oferty zostanie dokonana w terminie do 21 sierpnia 2012 r. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy wykaz zamówionych pomocy.
Łomża, 17 sierpnia 2012 r.
Podpisy członków Komisji

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.