Click on any image in images menu.
Menu
BIP
20 sierpnia 2012

Komunikat o wyborze oferenta – Zapytanie ofertowe 2/DS/2012

Komisja oceny ofert informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu (Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012) dot. zakupów pomocy dydaktycznych dla 17 szkół w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zlecenie otrzymuje firma REMI s.c Jacek Łyżwiński, Renata Toepler Łyżwińska.
ul. Grochowska 253/6, 04-001 Warszawa
z ceną brutto 222 748,70 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem zł 70 gr.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.