Click on any image in images menu.
Menu
BIP
15 grudnia 2012

Protokół z otwarcia ofert w konkursie na roboty budowlane

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych w obiektach Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” oraz Niepublicznego przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży, w ramach projektu pt.: „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia przekracza 14.000 Euro.

Komisja w składzie: 1.Kamińska Danuta – przewodniczący

2.Sienicka Patrycja - sekretarz
3.Zaremba Tadeusz – członek
przystąpiła do procedury otwarcia ofert w dniu 15 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia „Edukator” przy ul. Polowej 57C w Łomży. Komisja stwierdza, że:
1.W terminie wyznaczonym w dokumentacji konkursowej, tj. do godziny 10.00 w dniu 15 grudnia 2012 r. do biura Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży przy ul. Polowej 57C w Łomży wpłynęły dwie oferty w prawidłowo opisanych i zabezpieczonych kopertach:
a.Firmy „Domet” s.c. Krzysztof Pupik. Grażyna Pupik , 18-400 Łomża. ul. Ks. Anny 2,
b.Firmy –Zakład Instalacyjno- Inżynieryjny Spółka Jawna W. Jemielity, T. Smoliński,18-402 Łomża, ul. Przemysłowa 3.
2.Żaden z oferentów nie uczestniczył w posiedzeniu w sprawie otwarcia ofert.
3.Komisja oświadcza, że jako wynagrodzenie za roboty budowlane niezbędne do wykonania w ramach zamówienia będącego przedmiotem konkursu Zamawiający przeznaczył kwotę 158.694,91 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery zł 91/100)
4.Po otwarciu kopert ofertowych Komisja stwierdza, że zawierają one prawidłowo wypełnione konkursu dokumenty konkursowe wraz z załącznikami.
5.Poszczególne oferty uzyskały następujące oceny:
a.100 % Firmy „Domet” s.c. Krzysztof Pupik. Grażyna Pupik – z oferowaną cena brutto: 119.500zł (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset zł),
b.97% Firmy –Zakład Instalacyjno- Inżynieryjny Spółka Jawna W. Jemielity, T. Smoliński, -z oferowaną cena brutto: 116.372,94 zł (słownie sto szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa zł 92 gr)
6.Komisja stwierdza, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Zakład Instalacyjno- Inżynieryjny Spółka Jawna W. Jemielity, T. Smoliński, 18-402 Łomża, ul. Przemysłowa 3.
Podpisy Komisji (w oryginale )

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.