Click on any image in images menu.
Menu
BIP
10 lipca 2013

Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego nr 13/MA/2013

Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/MA/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.   1. Komisja w składzie: Renata Piotrowska – przewodnicząca, Iwona Kwiatkowski – członek, Tadeusz Zaremba – członek, na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego, dokonała otwarcia zgłoszeń Oferentów dotyczących złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i realizację prac renowacyjnych wiatrołapu wejściowego i pieszego ciągu (dojścia) w obiekcie przedszkola „Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża 2. Stwierdzono, że w ustalonym terminie (10 lipca 2013 r. godz. 10.00) wpłynęła jedna oferta: Zakład Budowlano – Instalacyjny „Domet"s.c., Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik, ul. Rycerska 1a, 18-400 Łomża, Cena brutto: 59 928,16 zł. słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł 16 gr Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, Gwarancja:36 miesięcy 3. Ww. oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym nr 13/MA/2013. 4. Komisja wnioskuje do Zarządu o podjecie negocjacji z Oferentem w celu ostatecznego ustalenia szczegółowych zapisów umowy o realizacje zadania objętego postępowaniem. Na tym protokół zakończono i podpisano: .................................. .................................. ...................................... W załączeniu: • kompletna oferta

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.