Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 września 2013

Ośrodek Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich-Regulamin działania /czytaj więcej/

 

Regulamin działania Ośrodka Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ośrodek Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich działa w oparciu o założenia programowe wynikające z realizacji projektu „Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego”, sfinansowanego z Programu Małych Grantów Ambasady USA z dnia 22.03.2004.
 2. Ośrodek jest placówką promującą działania środowisk lokalnych na rzecz swoich regionów.
 3. Ośrodek w swojej pracy kieruje się założeniami ustawy o systemie oświaty, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 2

Podstawą działania ośrodka jest regulamin i plan pracy.

§ 3

Organem prowadzącym Ośrodek jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

§ 4

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Ośrodka jest Zarząd Stowarzyszenia.

II. Zadania Ośrodka Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich

§ 5

 1. Ośrodek Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich może prowadzić różnorodne działania zmierzające do popularyzacji ciekawych przedsięwzięć ośrodków wiejskich, samorządów, rad rodziców, organizacji młodzieżowych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń lokalnych.
 2. Ośrodek w swoich działaniach ściśle współpracuje z lokalnymi i ponadlokalnymi środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), oddziałami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządami gmin i miast, Ośrodkami Postępu Rolniczego.

III. Organizacja Ośrodka

§ 6

 1. Podstawową strukturą organizacyjną ośrodka jest grupa wolontariuszy, którą stanowi kadra dydaktyczna szkół Stowarzyszenia, przewodniczący rad rodziców przy szkołach wiejskich, zarządy kół terenowych „Edukatora”, osoby niezrzeszone- aktywiści środowisk lokalnych.
 2. Koordynatorem działalności ośrodka, na zasadzie wolontariatu, jest wyznaczony przez Zarząd pracownik Stowarzyszenia „Edukator”, powołany na rok kalendarzowy. W terenie funkcje koordynatorów pełnią dyrektorzy szkół lub nauczyciele poloniści.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością koordynatorów ośrodka sprawuje dyrektor biura „Edukatora”.

IV. Zadania Koordynatora Ośrodka

§ 7

Koordynator Ośrodka:

 • utrzymuje na bieżąco ścisły kontakt ze wszystkimi „grupami” działającymi w poszczególnych miejscowościach,
 • zbiera informacje o ich działalności,
 • przekazuje najnowsze wytyczne dotyczące m.in. możliwości zdobywania funduszy na określone cele,
 • współdziała w tworzeniu projektów,
 • współpracuje ze środkami masowego przekazu,
 • służy pomocą prawną i organizacyjną,
 • dba o promocję medialną działań ośrodka.

§ 8

Koordynator organizuje również szereg szkoleń z zakresu:

 • praktycznych umiejętności związanych z redagowaniem wszelkich pism oraz tekstów urzędowych dotyczących inicjatyw lokalnych środowisk.
 • autoprezentacji przed ewentualnymi sponsorami, redagowania listów motywacyjnych, wniosków o dotacje
 • zagadnień prawa pracy związanych z zatrudnianiem pracowników, prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców.

V. Przepisy końcowe

§ 9

 1. Koordynator ośrodka raz w roku przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie z pracy ośrodka i plan pracy na rok następny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. od 22 marca 2004 r.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.