Click on any image in images menu.
Menu
BIP
26 września 2013

Zaproszenie do złożenia oferty nr 19/2013 (MSDS)

Przedmiotem zamówienia jest uzupełniająca dostawa komputerów przenośnych oraz projektorów multimedialnych z uchwytami i kablem dla 6 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczących w projekcie „Mała Szkoła – duże szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Wykazem sprzętu”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia:

Kody CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne, 38652100-1 – Projektor multimedialny

Termin dostawy: do 25 października 2013 roku.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.