Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2014

Nowy projekt „Edukatora” współfinansowany przez PFRON

nagłówekZarząd Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży z radością informuje Rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 1-10 lat , mieszkających na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego o możliwości skorzystania nieodpłatnie z nowego programu wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji. Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców małych środowisk wiejskich, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Jest to wieloletni projekt pt. ,,Wielospecjalistyczna , kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” Przewidywany okres realizacji : od 02 stycznia 2014 do 31 marca 2017.
Zatwierdzony na rok 2014 budżet projektu wynosi 720 495,00 /siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł/ Przyznana przez PFRON kwota dofinansowania na pierwszy etap realizacji zadania t.j. od 02 stycznia 2014 do 31 marca 2015 wynosi 684 095,00 zł /sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć zł/br> Autorami projektu są: Barbara Kuczałek - część merytoryczna , Tadeusz Zaremba – szczegółowy budżetu zadania. Wszystkie planowane działania projektu opierają się na zasadzie pracy indywidualnej oraz grupowej włączającej z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielospecjalistyczne zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem specjalistów: psychologa, tyflopedagoga, logopedów fizjoterapeutów i oligofrenopedagogów. Rehabilitacja ukierunkowana będzie na usprawnienie fizyczne i psychiczne oraz stymulowanie aktywności poprzez stosowanie odpowiednich metod pracy, indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i możliwości wynikających ze stwierdzonych ograniczeń funkcjonalnych. Kompleksowa stymulacja działań odbywać się będzie w warunkach terapii wielospecjalistycznej, z wykorzystaniem odpowiednio dobranego sprzętu, wyposażenia, oraz atrakcyjnych środków dydaktycznych

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do korzystania z nieodpłatnej rehabilitacji i programu wsparcia rozwoju jest:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez Powiatowy Zespół d. s. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z istniejącymi wadami i uszkodzeniami organizmu.
  • wiek życia od jednego do dziesięciu lat
  • miejsce zamieszkania : Łomża lub tereny powiatów objętych działaniami projektu t, j, łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego
  • zgłoszenie dziecka w terminie do 15 stycznia 2014 na formularzu, dostępnym do pobrania na stronie Stowarzyszenia ,,Edukator” www.sosedukator.pl lub w biurze w Łomży ul. Polowa 57C , codziennie w dni robocze w godz 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: nr 86 215 04 63, 600 859 858 lub pocztą elektroniczną pod adresem:biuro@sosedukator.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.