Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 marca 2014

Zapytanie ofertowe – „Ku rozwojowi poprzez Indywidualizację”

Zamawiający: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, (biuro ul. Polowa 57C) zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczącej w projekcie „Ku rozwojowi poprzez Indywidualizację” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Wykazem pomocy dydaktycznych”
Kod CPV: 39162100-6

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.