Click on any image in images menu.
Menu
BIP
13 marca 2014

Zapytanie ofertowe nr 5b/2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego oraz zestawu przenośnego PORT8 dla Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie

 

prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczącej w projekcie „Ku rozwojowi poprzez Indywidualizację” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Wykazem sprzętu”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia:

Kody CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne
37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży – ul. Polowa 57C (adres do korespondencji: 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A) do dnia 27 marca 2014 roku do godziny 13.00 – osobiście lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu do Biura Zamawiającego).

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.