Click on any image in images menu.
Menu
BIP
26 czerwca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 10/2014/9.1.1-PO w sprawie doposażenia oddziałów przedszkolnych

Sprostowanie omyłki w dokumentacji:(opublikowano 14 lipca o godz. 13.30)
W opisach dot. tablicy informacyjnej na plac zabaw słowo "kantówka" zostało omyłkowo zastąpione słowem kartonówka".

I.  Zamawiający:
Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.

II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. wykonanie  placów  zabaw  dla oddziałów przedszkolnych działających przy 16 szkołach podstawowych  w województwie podlaskim wraz z opracowaniem koncepcji rozmieszczenia oraz dostawą i montażem ich wyposażenia,
  2. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych w 14 szkołach,
  3. dostawę i montaż rolet okiennych – w 6 szkołach,
  4. dostawę i montaż osłon/zabudowy grzejników – w 2 szkołach

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
39515400-9 Rolety
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne

 Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesyłka za potwierdzeniem odbioru  do dnia 17 lipca 2014 r. - do godz. 12.00 do Biura Zamawiającego: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża.
  (siedziba Biura – Łomża, ul. Polowa 57C) w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą firmy Oferenta oraz tytułem:  „ Oferta na wykonanie placów zabaw i dostosowanie pomieszczeń w 16 szkołach w ramach projektu pt. „Przyjazne przedszkole”.

 Lista formularzy i załączników:
Załącznik nr ZO.1 - Szczegółowa specyfikacja robót i dostaw
Załącznik nr ZO.2 -  Wzór umowy o realizację zamówienia
Załącznik nr FO.0 - Wzór formularza oferty
Załącznik nr FO.1 - Wzór szczegółowego zestawienia ofertowego –
Załącznik nr FO.2  - Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 PZP
Załącznik nr FO.3 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP
Załącznik nr FO.4 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Załączniki do Szczegółowej specyfikacji robót i dostaw
8.  Wykazy zamawianego wyposażenia placów zabaw, przedmiary w zakresie standardowego wykonania placów oraz wizualizacje elementów wyposażenia przeznaczonych do demontażu:
9.  Wykazy dostawy i montażu elementów doposażenia pomieszczeń (toalet) oraz przedmiary robót
10. Wykazy i opisy zamawianych rolet okiennych oraz obudowy grzejników

 Uwaga !!!
Zamawiający udostępnia pliki zawierające przedmiary robót dot. realizacji placów zabaw oraz modernizacji toalet po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres biuro@sosedukator.pl. Zostaną one także dołączone do tego komunikatu niezwłocznie po dokonaniu konwersji na mniejszy rozmiar.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment 1.PO-02.JS-w
attachment 1.PO-03.JN-w
attachment 1.PO-03.JN-z
attachment 1.PO-04.KL-w
attachment 1.PO-04.KL-z
attachment 1.PO-05.KP-w
attachment 1.PO-05.KP-z
attachment 1.PO-06.LA-z
attachment 1.PO-07.LU-z
attachment 1.PO-08.NI-z
attachment 1.PO-09.OR-w
attachment 1.PO-09.OR-z
attachment 1.PO-10.PR-z
attachment 1.PO-11.SBA-w
attachment 1.PO-11.SBA-z
attachment 1.PO-12.SBO-z
attachment 1.PO-13.STS-z
attachment 1.PO-14.SZ-w
attachment 1.PO-14.SZ-z
attachment 1.PO-15.WK-z
attachment 1.PO-16.WR-w
attachment 3.PO- RG
attachment 2.PO-WT
attachment 1.PO-14.SZ-p
attachment 1.PO-15.WK-p
attachment 1.PO-16.WR-p
attachment 1PO-08.NI-p
attachment 2.PO-03.JN-PL
attachment 2.PO-05.KP-PL
attachment 2.PO-07.LU-PL
attachment 2.PO-08.NI-PL
attachment 2.PO-09.OR-PL
attachment 2.PO-10.PR-PL
attachment 2.PO-11.SBA-PL
attachment 2.PO-12.SBO-PL
attachment 2.PO-14.SZ-PL
attachment 2.PO-15.WK-PL
attachment 2.PO-16.WR-PL
attachment 1.PO.-02.JK-p
attachment 1.PO-01.BE-p
attachment 1.PO-03.JN-p
attachment 1.PO-04.KL-p
attachment 1.PO-05.KP-p
attachment 1.PO-06.LA-p
attachment 1.PO-07.LU-p
attachment 1.PO-09.OR-p
attachment 1.PO-10.PR-p
attachment 1.PO-11.SBA-p
attachment 1.PO-12.SBO-p
attachment 1.PO-13.STS-p
attachment 1.PO-02.JS-z
attachment 1.PO-16.WR-z
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.