Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 lipca 2014

Zapytanie ofertowe Nr 12/2014/9.1.1-WM w sprawie doposażenia oddziałów przedszkolnych

I.  Zamawiający:
Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.

II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

  1. wykonanie  placów  zabaw  dla oddziałów przedszkolnych działających przy 4 szkołach podstawowych  w województwie warmińsko mazurskim wraz z opracowaniem koncepcji rozmieszczenia oraz dostawą i montażem ich wyposażenia,
  2. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych w 3 szkołach,
  3. dostawę i montaż rolet okiennych – w 2 szkołach,
  4. dostawę i montaż osłon/zabudowy grzejników – w 1 szkole

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
39515400-9 Rolety
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne

 Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesyłka za potwierdzeniem odbioru  do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 12.00 do Biura Zamawiającego: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża.  (siedziba Biura – Łomża, ul. Polowa 57C) w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą firmy Oferenta oraz tytułem:  „ Oferta na wykonanie placów zabaw i dostosowanie pomieszczeń w 5 szkołach w ramach projektu pt. „Mazurskie przedszkole”.

 Lista formularzy i załączników:
Załącznik nr WZO.1 – Szczegółowa specyfikacja robót i dostaw
Załącznik nr WZO.2 –  Wzór umowy o realizację zamówienia
Załącznik nr WFO.0 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr WFO.1 – Wzór szczegółowego zestawienia ofertowego –
Załącznik nr WFO.2  - Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 PZP
Załącznik nr WFO.3 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP
Załącznik nr WFO.4 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Załączniki do Szczegółowej specyfikacji robót i dostaw
8.  Wykazy zamawianego wyposażenia placów zabaw, przedmiary w zakresie standardowego wykonania placów oraz wizualizacje elementów wyposażenia przeznaczonych do demontażu:
9.  Wykazy dostawy i montażu elementów doposażenia pomieszczeń (toalet) oraz przedmiary robót
10. Wykazy i opisy zamawianych rolet okiennych oraz obudowy grzejników

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.