Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 lipca 2014

Zapytanie ofertowe nr 14/2014/9.1.1/PO-WM- oprogramowanie wspomagajace zarządzanie placówką poprzez internet

Sprostowanie dot. treści punktu V. A Zapytania ofertowego:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę.  Prawidłowy zapis brzmi:
V.A W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór wg Załącznika nr FO.2;
- przed podpisaniem umowy na realizację zlecenia:
1. wykaz danych osób lub firm, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności w zakresie serwisowania i konserwacji produktu;
2. na odrębne życzenie Zamawiającego - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedzi na pytania zainteresowanych zawiera odrębny artykuł  opublikowany na tej stronie.

 Treść pierwotna Zaproszenia:

I.  Zamawiający:

Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator”
w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.

II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie / dostawa oraz uruchomienie i utrzymanie (konserwacja
i serwisowanie na serwerze) aplikacji internetowej realizującej określone w niniejszym zapytaniu ofertowym funkcje wspomagające zarządzanie siecią małych, wiejskich zespołów szkolno-przedszkolnych, umożliwiającej bezpieczną wymianę informacji oraz danych, z szyfrowanym dostępem dedykowanym użytkowników o różnych poziomach uprawnień w zakresie dostępu do danych oraz ich przetwarzania.
Aplikacja powinna zawierać 3 moduły funkcjonalne:

 • Moduł AO  - Planowanie organizacji placówki szkolno-przedszkolnej - w postaci interaktywnego projektu organizacyjno- finansowego, zintegrowanego z kadrowo-płacową bazą danych, umożliwiającego dokładne określenie skutków finansowych ustalonej organizacji procesu edukacyjnego, posiadającego funkcje zatwierdzania przez organ prowadzący oraz tworzenia aneksów aktualizacyjnych.
 • Moduł PF  - Planowanie finansowo/budżetowe placówki  - w postaci interaktywnego formularza planistycznego przychodów i kosztów placówki w skali roku budżetowego, w rozbiciu na poszczególne miesiące, uwzględniającego specyfikę źródeł jej finansowania oraz strukturę kosztów zgodna z obowiązująca u Zamawiającego polityką rachunkowości, współpracującego
  z formularzem monitoringowym zrealizowanych przychodów i kosztów (umożliwiającego także odpowiednie do wyniku bieżącego korygowanie planów w miesiącach pozostałych do końca roku budżetowego).
 • Moduł KP  Komunikacja pedagogiczna z rodzicami – w postaci internetowego serwisu (strony) wyodrębnionego dla każdej placówki, zawierającego część publiczną oraz dedykowaną rodzicom część wymagającą zalogowania. Moduł powinien umożliwiać także indywidualną (spersonalizowaną) komunikację rodziców z nauczycielem w sprawach organizacyjno-pedagogicznych.

System powinien zapewnić niezawodną obsługę ( w tym serwisowanie i konserwacje na serwerze)
25 placówek szkolno-przedszkolnych oraz trzech stanowisk w biurze Zamawiającego, z możliwością późniejszego rozszerzenia na inne jednostki Zamawiającego - na warunkach ustalonych  w odrębnej  umowie. 

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV:72000000-5

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

B.  Miejsce, termin i sposób dostarczenia oferty:

 1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesyłka za potwierdzeniem odbioru  do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 12.00 do Biura Zamawiającego: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,
  ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża.
    (siedziba Biura – Łomża, ul. Polowa 57C) w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą firmy Oferenta oraz tytułem:  „ Oferta na wykonanie systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania placówką oraz komunikację z rodzicami przez Internet.

 • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.