Click on any image in images menu.
Menu
BIP
24 lipca 2014

Komunikat dot. Zapytania ofertowego: Nr 12/2014/9.1.1-WM, 11/2014/9.1.1-MZ, Nr 10/2014/9.1.1-PO

Uprzejmie informujemy, że z powodów formalnych ( brak prawidłowo sporządzonych ofert) zostały unieważnione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie oddziałów przedszkolnych:
Nr 12/2014/9.1.1-WM- (Warmińsko-Mazurskie), Nr 11/2014/9.1.1-MZ, (Mazowieckie), Nr 10/2014/9.1.1-PO(Podlaskie)
W załączeniu zamieszczamy Protokół Komisji Przetargowej w sprawie oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert. w postępowaniu Nr 12/2014/9.1.1-WM

W związku z powyższym, ponawiamy nasze zaproszenie do złożenia oferty i podjęcia negocjacji na doposażenie placów zabaw w 25 oddziałach przedszkolnych:
16 - woj. podlaskie, 5 - woj. mazowieckie, 4 - woj. warmińsko mazurskie.
CPV 37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
Jest to kontynuacja unieważnionych ze względów formalnych Zapytań ofertowych: nr 10/2014/9.1.1-PO, nr 11/2014/9.1.1-MZ, nr 12/2014/9.1.1-WM
W załączeniu - wzór formularza zgłoszenia oferty (arkusz zawiera odrębne karty dla każdego województwa)

Od Oferentów oczekujemy:

  • przesłania oferty na formularzu Excell wg załączonego wzoru, w tym:wskazanie danych kontaktowych osoby upoważnionej do negocjowania,
    • o wypełnienie kolumn z ceną jednostkową artykułów,
    • przy nazwach artykułów - w wyznaczonej kolumnie arkusza- podanie linku (odsyłacza) do strony internetowej z opisem danego artykułu lub nr pozycji załącznika/katalogu z opisem artykułu (załącznik w wersji elektronicznej)
  • złożenie oferty w ww. trybie oznacza zobowiązanie Oferenta do zachowania wymagań dot. jakości artykułów stanowiących przedmiot dostawy, w tym spełniania warunków dopuszczenia do użytkowania w oddziałach przedszkolnych.

Na oferty wyposażenia placów zabaw przedstawione w wersji elektronicznej oczekujemy w terminie  do 11 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00
Adres do korespondencji: tadeusz.zaremba@sosedukator.pl lub biuro@sosedukator.pl, tel 86-2150463

Zasady oceny ofert:

  1. Spełnienie kryterium formalnego: przedstawienie w terminie pełnej oferty dostawy co najmniej dla OP z jednego województwa
  2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną ogółem w danym województwie (pod warunkiem spełnienia kryterium formalnego)
  3. W przypadku uzyskania ofert z ceną wyższą, niż limit posiadanych środków Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia negocjacji z jednym lub kilkoma Oferentami.

W załączeniu zamieszczamy Protokół Komisji Przetargowej w sprawie oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.