Click on any image in images menu.
Menu
BIP
13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 15.M/2014/9.1.1

zmierzające do  wyłonienia dostawców wyposażenia w celu dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w woj. mazowieckim do potrzeb dzieci 3-4 letnich w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
I.  Zamawiający:

Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator”
w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.
II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

a. dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
b. dostawa i montaż wyposażenia kuchni
c. dostawa mebli na doposażenie sal dydaktycznych
d. dostawa wyposażenia wypoczynkowego
e. dostawa mebli do szatni pomieszczeń gospodarczych
f. dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
g. dostawa sprzętu ICT oraz urządzeń audiowizualnych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39160000-1 Meble szkolne
42214000-9 Urządzenia do gotowania lub podgrzewania
30213000-5 Komputery osobiste,
30213100-6 Komputery przenośne
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30232110-8 Drukarki laserowe

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.