Click on any image in images menu.
Menu
BIP
13 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 16.W/2014/9.1.1

(UWAGA- z dniem 21 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany w treści niniejszego zapytania - patrz odrębny komunikat)

zmierzające do  wyłonienia dostawców zabawek, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do potrzeb dzieci 3-4 letnich w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
I.  Zamawiający:
Społeczno – Oświatowe  Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym  „Edukator”
w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.
II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
A.
dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkoli
B.  dostawa pomocy dydaktycznych
C. dostawa artykułów plastycznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne   
37520000-9 – Zabawki
30190000-7  - Różny sprzęt i artykuły biurowe

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.