Click on any image in images menu.
Menu
BIP
10 września 2014

Ponowienie zapytań ofertowych: Doposażenie oddziałów przedszkolnych

Stowarzyszenie Edukator w Łomży uprzejmie informuje, że podtrzymuje wcześniejsze zapytania ofertowe mające na celu wyłonienie Dostawców wyposażenia i materiałów służących dostosowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do potrzeb dzieci 3-4 - letnich.

Dotyczy to postępowań:
15.M/2014/9.1.1; 15.P/2014/9.1.1; 15.W/2014/9.1.1 , których przedmiotem są:
a. dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
b. dostawa i montaż wyposażenia kuchni
c. dostawa mebli na doposażenie sal dydaktycznych
d. dostawa wyposażenia wypoczynkowego
e. dostawa mebli do szatni pomieszczeń gospodarczych
f. dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
g. dostawa sprzętu ICT oraz urządzeń audiowizualnych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39160000-1 Meble szkolne
42214000-9 Urządzenia do gotowania lub podgrzewania
30213000-5 Komputery osobiste,
30213100-6 Komputery przenośne
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30232110-8 Drukarki laserowe

oraz postępowań

16.M/2014/9.1.1; 16.P/2014/9.1.1; 16.W/2014/9.1.1 ,
których przedmiotem są:
A.      dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkoli
B.      dostawa pomocy dydaktycznych
C.      dostawa artykułów plastycznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
37520000-9 – Zabawki
30190000-7  - Różny sprzęt i artykuły biurowe

 III.  Specyfikacja i opis  przedmiotu zapytania ofertowego

Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych szkół zawarty jest w Szczegółowej specyfikacji dostaw, zawartej w nw Zapytaniach ofertowych, ogłoszonych na stronie www.sosedukator.pl.

15.M/2014/9.1.1; 15.P/2014/9.1.1; 15.W/2014/9.1.1

16.M/2014/9.1.1; 16.P/2014/9.1.1; 16.W/2014/9.1.1

Opisy przedmiotu zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@sosedukator.pl

 

Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o niezwłoczne przesłanie odpowiedniej informacji na adres: biuro@sosedukator.pl

Oferty w formie elektronicznej powinny być składane na adres biuro@sosedukator.pl w terminie do 21 września 2014 r.  Oferty złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Kryteria wyboru oferty:

  1. przedstawienie oferty obejmującej co najmniej 90%  artykułów
  2. najniższa cena łączna oferty (obliczona oddzielnie dla każdego województwa)

 Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do potrzeb dzieci 3-4 letnich odbywa się na podstawie umów o realizację projektów zawartych z IP w woj. podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Z poważaniem,
Biuro Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.