Click on any image in images menu.
Menu
BIP
20 lutego 2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych; rozeznanie rynku w celu zamówienia z wolnej ręki usługi o wartości poniżej 5000 zł;


                                                                                                                                                               Łomża, 20 lutego 2016

  roz

1. Cel rozeznania: Wybór audytora zgodnie z zasadami bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zobowiązuje Stowarzyszenie „Edukator ” do jej stosowania.
2. Rodzaj usługi: audyt zewnętrzny
3. Termin wykonania usługi: 31 marca 2016, zadanie realizowano przez okres 12 miesięcy od 01.04.2015 do 31 marca 2016
4.Całkowita wartość kosztów realizowanego zadania, przewidzianego do audytu: 477 701,28 słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych dwadzieścia osiem/.
5. Cele audytu zewnętrznego:
  1) uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania „Wielospecjalistyczna, kompleksowa   rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego przez PFRON są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa oraz z wnioskiem i umową
   2) wydanie opinii w tym zakresie.
6. Zakres audytu zewnętrznego:
1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie „Edukator”. Ocenie audytora podlega zgodność realizacja zadania z jego założeniami, określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana będzie wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionym przez Wnioskodawcę dokumentach zwianych z realizowanym zadaniem.
 2. W ramach audytu należy zbadać w szczególności czy:
   1)  Księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym zadaniem.
   2)  Dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
  3) Zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/ lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania ,są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania ( w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową zadania, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
Informację o proponowanej cenie za w/w usługę prosimy przekazać pocztą elektroniczną na adres: biuro@sosedukator.pl lub tel: 86 215 04 63, 600 859 858 w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016. W temacie e-maila prosimy wpisać : audyt, projekt PFRON 2016
Za przekazanie informacji z góry bardzo dziękujemy
                                                                                                                                                    Koordynator projektu PFRON

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment Audyt PFRON 2016
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.