Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 lutego 2017

Zaproszenie do składania ofert cenowych; rozeznanie rynku w trybie zapytania o cenę,

papier-firmowy

Rozeznanie rynku w trybie zapytania o cenę, w celu zamówienia usługi powszechnie
dostępnej o ustalonych standardach jakościowych.

1. Cel rozeznania: Stosownie do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Wybór audytora zgodnie z zasadami bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm ) zobowiązuje Stowarzyszenie „Edukator” do jej stosowania.
2.Rodzaj usługi: audyt zewnętrzny
3.Termin wykonania usługi: do 31 marca 2017, dotyczy zadania realizowanego przez okres 12 miesięcy od 01.04.2016 do 31 marca 2017
4. Całkowita wartość kosztów realizowanego zadania, przewidzianego do audytu:
520 977,74 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt cztery)
5. Wymagania obligatoryjne, dotyczące oferenta:
1. Kompetencje uprawniające do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w/w zakresie
2. Doświadczenie w realizacji audytu w opp – minimum trzy zrealizowane zadania.
Informację o proponowanej cenie za w/w usługę wraz z kopiami dokumentów określonych w pkt 5 ust 1 i 2 niniejszego zapytania prosimy przekazać w terminie do 28 lutego 2017 pocztą elektroniczną na adres: biuro@sosedukator.pl lub tel: 86 215 04 63, 600 859 858
W temacie e-maila prosimy wpisać : audyt, projekt PFRON 2017

W załączeniu pełna treść zapytania

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment Audyt-1
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.